Privacyverklaring Gymnastiekvereniging ODI

Gymnastiekvereniging ODI hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Gymnastiekvereniging ODI houdt zich in alle gevallen aan de wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot die gegevens, welke nodig zijn voor het goed functioneren van Gymnastiekvereniging ODI;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • persoonsgegevens niet worden doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor het goed functioneren van Gymnastiekvereniging ODI;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Gymnastiekvereniging ODI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het lidmaatschap van de betreffende persoon.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Gymnastiekvereniging ODI de volgende persoonsgegevens van u:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • IBAN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • gedurende het lidmaatschap en daarna alleen nog naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen uitsluitend na schriftelijke toestemming van ouders of wettelijke verzorgenden.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers – zijnde bestuurs-en kaderleden  – worden door Gymnastiekvereniging ODI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het besturen van de vereniging;
 • uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst;
 • communicatie met de leden en bestuurs-en kaderleden onderling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gymnastiekvereniging ODI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • IBAN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Gymnastiekvereniging ODI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de contractperiode en daarna alleen nog naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto’s op de website
Bij inschrijving als lid van Gymnastiekvereniging ODI kan worden aangegeven dat men bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van het betreffende lid op de website. Wanneer er foto’s gemaakt worden voor de website, zal dit vooraf aangekondigd worden. Als men daar bezwaar tegen heeft, dan kan men dat aangeven en wordt de betreffende persoon niet gefotografeerd of wordt ervoor gezorgd dat deze persoon onherkenbaar wordt gemaakt.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden;
 • u ons hiervoor schriftelijk toestemming verleent;
 • dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een politieonderzoek.

Bewaartermijn
Gymnastiekvereniging ODI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, danwel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Gymnastiekvereniging ODI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen:

 • alle personen die namens Gymnastiekvereniging ODI van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze bestuurs-en kaderleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze bestuurs-en kaderleden.
 • U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij.

In dat geval vragen wij u om u te legitimeren voordat wij een dergelijk verzoek in uitvoering nemen.

 • U hebt het recht de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als Gymnastiekvereniging ODI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens
E-mail – Algemeen: info@odi-oirschot.nl

E-mail – Ledenadministratie: ledenadministratie@odi-oirschot.nl

Voorzitter/penningmeester:
Jolanda Cremers, tel.: 06-23743973, e-mail: jcmcremers9@gmail.com

Secretariaat:
Ans van Gestel, tel.: 0499-574833, e-mail: ansvangestel@hetnet.nl

Contactpersoon Sporten met een beperking:
Henk Walenberg, tel.: 0499-572785, e-mail: h.walenberg@hetnet.nl

Ledenadministratie:
Emmy van den Heuvel, tel.: 06-23848622, e-mail: emmyheuvel@upcmail.nl

Bestuurslid algemene zaken:
Theo Martens, tel.: 0499-395757, e-mail: 4napa9@gmail.com

Bijgewerkte versie: 4 december 2022.